របៀបដាក់ពាក្យ

សូមអញ្ជើញទៅកាន់សាខាណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតដើម្បីជួបជាមួយប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់យើងខ្ញុំដែលនឹងរង់ចាំស្វាគមន៍លោកអ្នកជានិច្ច។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមលោកអ្នកអាចទាក់ទងមកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០៩៨​ ២០២ ៩៩៩ | ១៨០០ ២០២ ៩៩៩​ អ៊ីមែល: info@bridgebank.com.kh

 

លក្ខខណ្ឌ

  • រូបវ័ន្តបុគ្គលដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ
  • និវាសនជនឬអនិវាសនជន
  • មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែនដែលមានសុពលភាព