អំពីសេវាធនាគារព្រីមៀរ

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ ប្រ៊ីដព្រីមារណ៍ ដែលជាកន្លែងដែលអ្នកអាចទទួលបានសេវាកម្មឯកសិទ្ធិផ្តាច់មុខ និងបទពិសោធន៍សេវាកម្មធនាគារជាមួយបុគ្គលិកដែលខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងនៅ សាលរង់ចាំព្រីមារណ៍ ទាំងអស់។

រូបិយប័ណ្ណ

ប្រាក់ដុល្លារ/ប្រាក់រៀល

អត្រាការប្រាក់

រហូតដល់ ១.៦៨%

អត្ថប្រយោជន៍គណនី

  • សៀវភៅគណនីបញ្ញើព្រីមារណ៍ (តាមការស្នើសុំ)
  • សៀវភៅមូលប្បទានប័ត្រព្រីមារណ៍ (តាមការស្នើសុំ)
  • ប័ណ្ណឥណពន្ធប្រ៊ីព្រីមារណ៍
  • ការដកប្រាក់ដោយគ្មានកំណត់ដោយមូលប្បទានប័ត្រ
  • អត្រាការប្រាក់ពិសេសជាមួយផលិតផល និងសេវាកម្មផ្សេងៗ
  • ការបញ្ចុះតម្លៃ និងការផ្តល់ជូនផ្សេងទៀត។