ការធ្វើដំណើរកំសាន្ត

អ្នកអាចសម្រាកនៅព្រលានយន្ដហោះនៅទូទាំងពិភពលោកក្រោម Plaza Premium ពេលចេញដំណើរ និងសម្រាករបស់អ្នក និងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសពេញមួយឆ្នាំពីសណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋានឈានមុខ និងកន្លែងផ្សេងៗទៀត។