ព្រឹត្តិការណ៍ពិសេស

សមាជិករបស់ប្រ៊ីដព្រីមារណ៍ អ្នកនឹងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ផ្តាច់មុខ និងសកម្មភាពផ្សេងៗទៀត។