ការរស់នៅបែបស៊ីវីល័យ

សមាជិករបស់ប្រ៊ីដព្រីមារណ៍ នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន ពីដៃគូអាជីវកម្មរបស់យើង។ សូមរីករាយជាមួយការផ្តល់ជូនពិសេស និងបទពិសោធន៍ធនាគារដ៏ថ្មីប្លែក្ ​រួម​មាន​ការ​ចូល​ដំណើរ​ការ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​​ទៅ​កាន់​កន្លែង​សម្រាក​នៅ​ព្រលាន និង​ការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ​នៅ​អាជីវករ​ដែល​ចូល​រួម ។