សេវាអាទិភាព

លោកអ្នកមិនត្រូវបានកំណត់ចំពោះតែកន្លែងសាលរង់ចាំព្រីមារណ៍តែប៉ុណ្ណោះទេ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកតាមបញ្ជរនៅក្នុងសាលធនាគារ ហើយរីករាយជាមួយសេវាកម្មរហ័ស និងអាទិភាព។

ទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ជាអាទិភាព

និងការពិចារណាលើអត្រាអនុគ្រោះសម្រាប់កន្លែងឥណទានទាំងអស់ដូចជា ហ៊ីប៉ូតែក ប្រាក់លើស កម្ចីអាជីវកម្មហិរញ្ញប្បទាន និងប្រាក់បញ្ញើ។

ការយកចិត្តទុកដាក់ជាអាទិភាពនៅតាមសាខា

រាល់ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញរត្ថុរបស់លោកអ្នក ត្រូវបានធានាសុវត្ថិភាពប្រកបដោយទំនុកចិត្ត និងឆាប់រហ័សបំផុត

គ្រួសារជាទីស្រលាញ់របស់លោកអ្នក

នឹងទទួលបានការស្វាគមន៍ដ៏កក់ក្តៅជាមួយនឹងសេវាកម្មស្តង់ដារ